Zestawy właściwości w standardzie Baid

Standard budowy modeli BIM opracowany na potrzeby platformy Baid Pro opiera się na zestawie właściwości (Property Set). Dwoma podstawowymi parametrami używanymi do opisu elementów są parametry Kategorii i Numeru Baid - baid_category i baid_number. Pomocniczo przy analizach parkingu wykorzystywany jest parametr Powierzchni - baid_area.

Parametr Nazwa parametru Typ
Kategoria Baid baid_category tekst
Numer Baid baid_number tekst
Powierzchnia Baid baid_area powierzchnia
Dodawanie zestawów właściwości Baid

W celu dodania do projektu zestawów właściwości w standardzie Baid należy:

  • otworzyć Menedżera danych z zakładki Narzędzia,
  • wybrać intersujący nas Typ obiektów z listy po lewe stronie okna, np.: tylko pojedyncze grupy wykorzystywane do podstawowych analiz przestrzennych Baid - Strefy, Kondygnacje LUB wiele zaznaczyć wiele typów jednocześnie,
  • wybrać opcję Dodaj zestaw danych w środkowej części okna,

image

  • wybrać Zestaw właściwości IFC (niestandardowe) oraz opcję Zarządzaj niestandardowymi zestawami właściwości,

image

  • wybrać przycisk Utwórz po lewej stronie okna (w części Niestandard. PSets),
  • nadać nazwę zestawu właściwości Baid, np. VwPset_Baid lub ePSet_Baid.

Uwaga 1: niestandardowy zestaw właściwości dodawany przez użytkownika nie powinien mieć nazwy zaczynającej się bezpośrednio od zwrotu "Pset", wymagane jest dodanie przedrostka lub inne, indywidualne nazewnictwo.

Uwaga 2: nazewnictwo zestawu należy na późniejszym etapie zapisać wewnątrz ustawień mapowania platformy Baid Pro.

  • do utworzonego zestawu PSet należy dodać parametry Baid przez opcję Utwórz w prawej części ekranu,

image

  • dodane elementy należy zapisać klikając przycisk Ok.
Wyświetlanie zestawów właściwości

Aby wyświetlić umożliwić eksport dodanych właściwości i umożliwić przypisanie danych do poszczególnych obiektów, należy zaznaczyć pola wyboru na karcie Dane palety Info. Nowe zestawy zostaną dodane po wybraniu opcji "Dołącz dane IFC", a następnie oznaczeniu odpowiedniego typu (np. IfcSpace).

image