Kategoria Przestrzeń (Space)

Elementy kategorii Przestrzeń (Space) służą do opisu powierzchni netto i brutto w budynku. Rozróżnienie pomiędzy tymi typami odbywa się na platformie Baid Pro na podstawie przypisanego przez użytkownika baid_category i baid_number. Elementy pozbawione prawidłowej wartości tego parametru nie zostaną uwzględnione w analizach na platformie.

Pomieszczenia komercyjne

Pomieszczenia komercyjne w budynku mogą być przypisane do jednej z kategorii z wykorzystaniem parametru baid_category. Dopuszczalne wartości parametru baid_category dla pomieszczeń komercyjnych przedstawia tabela:

Typ pomieszczenia Zestaw wykorzystywanych parametrów Wartość parametru baid_categoty
Pomieszczenie przynależne do mieszkania baid_category, baid_number APARTMENT_ROOM
Pomieszczenie przynależne do lokalu usługowego baid_category, baid_number COMMERCIAL_ROOM
Pomieszczenie przynależne do biura baid_category, baid_number OFFICE_ROOM

Przypisanie pomieszczeń do konkretnego lokalu realizuje się z wykorzystaniem parametru baid_number. Przestrzeń jest automatycznie przypisywana do lokalu, jeśli oba elementy mają taką samą wartość parametru baid_number.

Przykład: Wszystkie pomieszczenia przynależne do mieszkania oznaczonego "M05" opisane będą następująco:

baid_category = APARTMENT_ROOM

baid_number = M05

Będą one automatycznie uwzględnione w bilansie lokali budynku i przypisane do konkretnego lokalu.

Wyznaczanie lokali komercyjnych

Obszary i lokale opisuje się analogicznie do pomieszczeń. Powierzchnie przyporządkowuje się do konkretnych typów przy użyciu właściwości baid_category oraz numeruje przy użyciu właściwości baid_number.

Zgodnie ze standardem Baid, każdy lokal komercyjny (mieszkanie, biuro, usługa) powinien być odzwierciedlony w modelu w postaci przestrzeni (Space) określającej jego powierzchnię całkowitą - opisaną przez właściwości baid_category = APARTMENT lub COMMERCIAL lub OFFICE.

Pomieszczenia i powierzchnie, które posiadają jednakową wartość parametru baid_number są automatycznie przyporządkowywane do jednego lokalu komercyjnego.

Przykład: Przestrzeń (Space) reprezentująca powierzchnię całkowitą mieszkania oznaczonego "M05" opisana będzie następująco:

baid_category = APARTMENT

baid_number = M05

Natomiast pomieszczenia wchodzące w skład mieszkania (np. salon, kuchnia i łazienka) zostaną oznaczone jako:

baid_category = APARTMENT_ROOM

baid_number = M05

Powierzchnie całkowite lokali komercyjnych opisywane są zgodnie z tabelą:

Typ pomieszczenia Zestaw wykorzystywanych parametrów Wartość parametru baid_categoty
Mieszkanie baid_category, baid_number APARTMENT
Lokal usługowy baid_category, baid_number COMMERCIAL
Lokal biurowy baid_category, baid_number OFFICE
Powierzchnie przynależne do lokali

Platforma Baid Pro automatycznie analizuje powierzchnie przynależne do lokali komercyjnych. Są to np. balkony, loggie, tarasy, ogródki. Powierzchnie te należy modelować za pomocą kategorii "Zone" oraz opisać parametrami baid_category oraz baid_number.

Tak jak w przypadku innych elementów, parametr baid_category odpowiada za przyporządkowanie powierzchni do odpowiedniej kategorii. Parametr baid_number służy natomiast przypisaniu powierzchni do odpowiedniego lokalu.

Przykład:

Powierzchnia reprezentująca ogródek przynależny do mieszkania oznaczonego "M05" opisany będzie następująco:

baid_category = GARDEN

baid_number = M05

Tak opisany element zostanie automatycznie uwzględniony w bilansie mieszkania.

Zgodnie z powyższym, zestaw parametrów wykorzystywany do opisu powierzchni przynależnych do lokali jest następujący:

Typ pomieszczenia Zestaw wykorzystywanych parametrów Wartość parametru baid_categoty
Balkon baid_category, baid_number BALCONY
Loggia baid_category, baid_number LOGGIA
Taras nad pomieszczeniem baid_category, baid_number TERRACE
Taras na gruncie / na stropie garażu baid_category, baid_number TERRACE_GROUND
Ogródek przynależny do mieszkania baid_category, baid_number GARDEN
Pomieszczenia komunikacji

Przestrzenie komunikacyjne w budynku opisywane są następującym zestawem właściwości:

Typ pomieszczenia Zestaw wykorzystywanych parametrów Wartość parametru baid_categoty
Klatka schodowa baid_category, baid_number STAIRCASE
Komunikacja pozioma baid_category** CIRCULATION
Szacht windy baid_category, baid_number SHAFT_ELEVATOR

Wszystkie pomieszczenia będące częścią poziomej komunikacji wspólnej w budynku opisujemy parametrem baid_category = CIRCULATION. Są to na przykład korytarze, lobby, przedsionki itd.

Elementy komunikacji pionowej, a więc windy i klatki schodowe opisujemy parametrem baid_category = STAIRCASE (klatka schodowa) lub baid_category = SHAFT_ELEVATOR (szyb windy).

Numeracja klatek schodowych i wind przy użyciu parametru baid_number służy zliczaniu tych elementów w budynku. Zaleca się stosowanie jednego, unikalnego numeru dla wszystkich pomieszczeń wewnątrz danego szybu windy lub klatki schodowej. Pomieszczenia będące nad sobą, wyznaczające jeden pion klatki lub windy będą więc mieć taką samą wartość parametru baid_number.

Pomieszczenia garażu

Podstawą do wykonania bilansu garażu jest odpowiednie opisanie pomieszczeń hali. Pomieszczenia głównej hali garażu należy opisać we właściwościach jako baid_category = GARAGE. Aby opisać rampę zjazdową stosujemy wartość baid_category = RAMP.

Typ pomieszczenia Zestaw wykorzystywanych parametrów Wartość parametru baid_categoty
Garaż, hala parkingowa baid_category GARAGE
Rampa zjazdowa baid_category RAMP
Pomieszczenia specjalne

Pomieszczenia specjalne w budynku opisywane są następującym zestawem parametrów:

Typ pomieszczenia Zestaw wykorzystywanych parametrów Wartość parametru baid_categoty
Pomieszczenie gospodarcze baid_category TECHNICAL_ROOM
Komórka lokatorska baid_category, baid_number STORAGE_ROOM
Pomieszczenie ochrony i monitoringu baid_category UTILITY_ROOM
Rowerownia baid_category BICYCLE_ROOM
Wózkownia baid_category STROLLER_ROOM
Pomieszczenie maszyny sprzątającej baid_category SECURITY_ROOM
Pomieszczenie magazynowania mebli baid_category CLEANING_ROOM
Pomieszczenie pomocnicze, inne baid_category FURNITURE_ROOM
Pomieszczenie składowania odpadów baid_category OTHER_ROOM
Pomieszczenie techniczne baid_category GARBAGE_ROOM
Szachty techniczne

Platforma Baid Pro umożliwia uwzględnienie powierzchni szachtów technicznych w bilansie powierzchni budynku. Pomieszczenia odpowiadające powierzchni szachtów technicznych należy opisać następującym zestawem parametrów:

Typ pomieszczenia Zestaw wykorzystywanych parametrów Wartość parametru baid_categoty
Szacht główny / zbiorczy (bez oddymiania) baid_category SHAFT_MAIN
Szacht oddymiający baid_category SHAFT_SMOKE
Szacht mieszkania baid_category SHAFT_APARTMENT
Bilans powierzchni biologicznie czynnej

Platforma automatycznie zlicza i analizuje współczynnik powierzchni biologicznie czynnej w skali działki, uwzględniając nadany stopień intensywności.

Typ pomieszczenia Zestaw wykorzystywanych parametrów Wartość parametru baid_categoty
Powierzchnia biologicznie czynna, bilansowana w 100% baid_category BIOACTIVE
Powierzchnia biologicznie czynna, bilansowana w 50% baid_category BIOACTIVE_50
Powierzchnia biologicznie czynna, bilansowana w 25% baid_category BIOACTIVE_25
Bilans powierzchni zatrzymujących wodę opadową

Analiza bilansu działki pod kątem współczynnika powierzchni nieprzepuszczalnych uwzględnia powierzchnie opisane przez baid_category = FOOTPRINT oraz baid_category = PAVED.

Typ pomieszczenia Zestaw wykorzystywanych parametrów Wartość parametru baid_categoty
Powierzchnia zabudowy baid_category FOOTPRINT
Powierzchnia utwardzona baid_category PAVED
Zbiorcze zestawienie typów elementów kategorii Przestrzeń (Space)

Tabela przedstawiająca zbiorcze zestawienie wszystkich typów pomieszczeń, które są wspierane przez platformę Baid Pro, znajduje się poniżej:

Typ pomieszczenia Zestaw wykorzystywanych parametrów Wartość parametru baid_categoty
Mieszkanie baid_category, baid_number APARTMENT
Pomieszczenie przynależne do mieszkania baid_category, baid_number APARTMENT_ROOM
Lokal usługowy baid_category, baid_number COMMERCIAL
Pomieszczenie przynależne do lokalu usługowego baid_category, baid_number COMMERCIAL_ROOM
Lokal biurowy baid_category, baid_number OFFICE
Pomieszczenie przynależne do lokalu biurowego baid_category, baid_number OFFICE_ROOM
Powierzchnia całkowita baid_category GROSS
Przestrzeń wspólna baid_category, baid_number CCOMMON_AREA
Klatka schodowa baid_category, baid_number STAIRCASE
Komunikacja baid_category CIRCULATION
Garaż, hala parkingowa baid_category GARAGE
Rampa zjazdowa baid_category RAMP
Szacht główny / zbiorczy (bez oddymiania) baid_category SHAFT_MAIN
Szacht oddymiający baid_category SHAFT_SMOKE
Szacht mieszkania baid_category SHAFT_APARTMENT
Szacht windy baid_category, baid_number SHAFT_ELEVATOR
Pomieszczenie techniczne baid_category TECHNICAL_ROOM
Komórka lokatorska baid_category, baid_number STORAGE_ROOM
Pomieszczenie gospodarcze baid_category UTILITY_ROOM
Rowerownia baid_category BICYCLE_ROOM
Wózkownia baid_category STROLLER_ROOM
Pomieszczenie ochrony i monitoringu baid_category SECURITY_ROOM
Pomieszczenie maszyny sprzątającej baid_category CLEANING_ROOM
Pomieszczenie magazynowania mebli baid_category FURNITURE_ROOM
Pomieszczenie pomocnicze, inne - powierzchnia użytkowa baid_category OTHER_ROOM
Pomieszczenie składowania odpadów baid_category GARBAGE_ROOM
Powierzchnia zabudowy baid_category FOOTPRINT
Powierzchnia działki baid_category PLOT
Powierzchnia zieleni urządzonej baid_category GREEN
Powierzchnia biologicznie czynna, bilansowana w 100% baid_category BIOACTIVE
Powierzchnia biologicznie czynna, bilansowana w 50% baid_category BIOACTIVE_50
Powierzchnia biologicznie czynna, bilansowana w 25% baid_category BIOACTIVE_25
Powierzchnia utwardzona baid_category PAVED
Powierzchnia dachów zielonych baid_category GREEN_ROOF
Powierzchnia hydroizolacji poziomej garaży baid_category WATERPROOF
Balkon baid_category, baid_number BALCONY
Loggia baid_category, baid_number LOGGIA
Taras nad pomieszczeniem baid_category, baid_number TERRACE
Taras na gruncie / na stropie garażu baid_category, baid_number TERRACE_GROUND
Ogródek przynależny do mieszkania baid_category, baid_number GARDEN
Rampa zjazdowa poza obrysem budynku baid_category TERRAIN_RAMP