Kategoria Area (Powierzchnia)

Opisanie wszystkich występujących w danym projekcie typów powierzchni wymaga utworzenia różnych zestawów AreaPlan (Rzut powierzchni, np. Exterior, Gross Building, Rentable), zebranych w kilku podtypach AreaType (Typ powierzchni, np. Exterior Area, Gross Building Area, Floor Area). Liczba widoków, nazewnictwo i podział powierzchni na zestawy może być dowolnie dostosowany do standardów i preferencji użytkownika.

image

Wyznaczanie lokali komercyjnych

Zgodnie ze standardem Baid, każdy lokal komercyjny (mieszkanie, biuro, usługa) powinien być odzwierciedlony w modelu w postaci elementu powierzchni - kategoria Area.

Elementy powierzchniowe opisuje się analogicznie do pomieszczeń. Powierzchnie przyporządkowuje się do konkretnych typów przy użyciu parametru baid_category oraz numeruje przy użyciu parametru baid_number. Elementy pozbawione prawidłowej wartości tych parametrów nie zostaną uwzględnione w analizach na platformie.

Pomieszczenia i powierzchnie, które posiadają jednakową wartość parametru baid_number są automatycznie przyporządkowywane do jednego lokalu komercyjnego.

Przykład:

Powierzchnia reprezentująca mieszkanie oznaczone "M05" opisana będzie następująco:

baid_category = APARTMENT baid_number = M05

Typ pomieszczenia Zestaw wykorzystywanych parametrów Wartość parametru baid_categoty
Mieszkanie baid_category, baid_number APARTMENT
Lokal usługowy baid_category, baid_number COMMERCIAL
Lokal biurowy baid_category, baid_number OFFICE
Powierzchnie przynależne do lokali

Platforma Baid Pro automatycznie analizuje powierzchnie przynależne do lokali komercyjnych. Są to np. balkony, loggie, tarasy, ogródki. Powierzchnie te należy modelować za pomocą kategorii "Area" oraz opisać parametrami baid_category oraz baid_number.

Tak jak w przypadku innych elementów, parametr baid_category odpowiada za przyporządkowanie powierzchni do odpowiedniej kategorii. Parametr baid_number służy natomiast przypisaniu powierzchni do odpowiedniego lokalu.

Przykład:

Powierzchnia reprezentująca ogródek przynależny do mieszkania oznaczonego "M05" opisany będzie następująco:

baid_category = GARDEN baid_number = M05

Tak opisany element zostanie automatycznie uwzględniony w bilansie mieszkania.

Zgodnie z powyższym, zestaw parametrów wykorzystywany do opisu powierzchni przynależnych do lokali jest następujący:

Typ pomieszczenia Zestaw wykorzystywanych parametrów Wartość parametru baid_categoty
Balkon baid_category, baid_number BALCONY
Loggia baid_category, baid_number LOGGIA
Taras nad pomieszczeniem baid_category, baid_number TERRACE
Taras na gruncie / na stropie garażu baid_category, baid_number TERRACE_GROUND
Ogródek przynależny do mieszkania baid_category, baid_number GARDEN
Bilans powierzchni biologicznie czynnej

Platforma automatycznie zlicza i analizuje współczynnik powierzchni biologicznie czynnej w skali działki, uwzględniając nadany stopień intensywności.

Typ pomieszczenia Zestaw wykorzystywanych parametrów Wartość parametru baid_categoty
Powierzchnia biologicznie czynna, bilansowana w 100% baid_category BIOACTIVE
Powierzchnia biologicznie czynna, bilansowana w 50% baid_category BIOACTIVE_50
Powierzchnia biologicznie czynna, bilansowana w 25% baid_category BIOACTIVE_25
Bilans powierzchni zatrzymujących wodę opadową

Analiza bilansu działki pod kątem współczynnika powierzchni nieprzepuszczalnych uwzględnia powierzchnie opisane przez baid_category = FOOTPRINT oraz baid_category = PAVED.

Typ pomieszczenia Zestaw wykorzystywanych parametrów Wartość parametru baid_categoty
Powierzchnia zabudowy baid_category FOOTPRINT
Powierzchnia utwardzona baid_category PAVED
Zbiorcze zestawienie typów elementów kategorii Area

Tabela przedstawiająca zbiorcze zestawienie wszystkich typów powierzchni (Area), które są wspierane przez platformę Baid Pro znajduje się poniżej:

Typ powierzchni Zestaw wykorzystywanych parametrów Wartość parametru baid_categoty
Powierzchnia całkowita baid_category GROSS
Powierzchnia zabudowy baid_category FOOTPRINT
Powierzchnia działki baid_category PLOT
Powierzchnia zieleni urządzonej baid_category GREEN
Powierzchnia biologicznie czynna, bilansowana w 100% baid_category BIOACTIVE
Powierzchnia biologicznie czynna, bilansowana w 50% baid_category BIOACTIVE_50
Powierzchnia biologicznie czynna, bilansowana w 25% baid_category BIOACTIVE_25
Powierzchnia utwardzona baid_category PAVED
Powierzchnia dachów zielonych baid_category GREEN_ROOF
Powierzchnia hydroizolacji poziomej garaży baid_category WATERPROOF
Balkon baid_category, baid_number BALCONY
Loggia baid_category, baid_number LOGGIA
Taras nad pomieszczeniem baid_category, baid_number TERRACE
Taras na gruncie / na stropie garażu baid_category, baid_number TERRACE_GROUND
Ogródek przynależny do mieszkania baid_category, baid_number GARDEN
Mieszkanie baid_category, baid_number APARTMENT
Lokal usługowy baid_category, baid_number COMMERCIAL
Lokal biurowy baid_category, baid_number OFFICE
Rampa zjazdowa poza obrysem budynku baid_category TERRAIN_RAMP